A A+ A++

Deklaracia dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP http://www.bip.gbp.rybczewice.pl/ .

Data publikacji strony internetowej: 14.12.2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.12.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa bip Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybczewicach jest zgodna w następujących obszarach (ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami): podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony.

Obszary, które wymagają wprowadzenia udogodnień: brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, brak opisów alternatywnych grafik i zdjęć, brak audiodeskrypcji materiałów wideo.

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem gbpryb@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 58 44 473. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 121 A, 21-065 Rybczewice
W bliskim otoczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybczewicach nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast jest możliwość podjechania pod same drzwi wejściowe do Biblioteki.
Wejście główne do budynku przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla osób na wózkach inwalidzkich oraz nie ma progów.
Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Korytarz dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami- brak przeszkód na korytarzu.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku, w którym znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach nie ma windy.
Biblioteka znajduje się na parterze budynku i osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania ze wszystkich pomieszczeń Biblioteki.

Biblioteka oferuje kontakt z placówką poprzez umówienie się przez telefon, e-mail, messenger na zwrot i/lub odbiór zamówionych publikacji.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 31.03.2023
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 22.09.2020
Dokument oglądany razy: 428
SmodBIP